Weerbaarheid in de Praktijk

In het uitvoeringsprogramma gewasbescherming 2030 heeft de Nederlandse land- en tuinbouw de ambitie neergezet om in 2030 op een economisch haalbare wijze te werken met weerbare gewassen en duurzame teeltsystemen, waardoor ziekten en plagen veel minder kansen krijgen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk wordt voorkomen. Daar waar middelen worden gebruikt, is dit volgens de principes van geïntegreerde gewasbescherming, nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op de producten. 

Binnen het programma Weerbaarheid in de Praktijk zetten telers samen met teeltdeskundigen in diverse plantaardige sectoren stappen om dit mogelijk te maken. De NFO, het Platform Fruitvooruit.nl en Proeftuin Randwijk werken binnen dit programma samen met deskundigen uit de fruitsector aan nieuwe gewasbeschermingsstrategieën voor de fruitteelt en aan maatregelen die emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf een perceel of erf van tot nagenoeg nul reduceren. 

Het programma Weerbaarheid in de Praktijk wordt mogelijk gemaakt door: NFO, Platform Fruitvooruit.nl, Proeftuin Randwijk en het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. 

De uitvoering van het programma ligt bij de NFO, Proeftuin Randwijk, CAF, Fruitconsult, Delphy, Vlamings en WUR Open Teelten Randwijk.

Resultaten & downloads