Teelt Innovatie

FRUITVOORUIT.NL is een platform waarin fruittelers, toeleveranciers, teeltadviseurs en handelspartijen zich samen inzetten voor een toekomstbestendige fruitteelt in Nederland. Als leidraad heeft het platform een Teelt Innovatie Roadmap (TIR) vastgesteld. De Teelt Innovatie Roadmap wijst vanuit teeltperspectief de weg naar programma’s en projecten die resulteren in gezonde gewassen, in een vitale bodem, voor een toekomstbestendig bedrijf, met zorg voor de omgeving. Dit om te voldoen aan de vragen vanuit de markt, de wensen vanuit de maatschappij en de noodzaak om duurzaam en rendabel te kunnen ondernemen.

Vier routes naar succes

De kaart omvat vier richtinggevende routes, die het platform in de komende jaren – samen met telers, (teelt)adviseurs, toeleveranciers, overheden, sectororganisaties, marktpartijen én onderzoekers – wil bewandelen. De routes (zie onderstaande figuur) vormen een samenhangend geheel tussen het gewas, de bodem, de ondernemer en de omgeving van het teeltbedrijf.

 • De eerste route richt zich op gezonde gewassen. Een gezond gewas vormt immers het startpunt voor een effectieve en duurzame gewasbescherming.
 • De tweede route is de route naar een vitale bodem, die bijdraagt aan de weerbaarheid en kwalitatieve en kwantitatieve productiviteit van een boom of struik.
 • De derde route is gericht op toekomstbestendige bedrijven. Een koploperspositie behouden vraagt namelijk om innovatiekracht, ondernemerschap en bedrijven die financieel draagkrachtig zijn.
 • De vierde route richt zich op de zorg voor de omgeving en draagt bij aan het voorkomen van emissie naar bodem, water en lucht. Ook levert deze route een bijdrage aan het voorkomen van verspilling van grondstoffen en aan de versterking van flora en fauna op en rond teeltbedrijven.

Sleutelinnovaties

In de Teelt Innovatie Roadmap is een aantal sleutelinnovaties benoemd die cruciaal zijn voor het behalen van de resultaten in de geschetste routes.

De eerste sleutelinnovatie betreft de technologie. Deze sleutelinnovatie draagt bij aan oplossingen in meerdere routes binnen deze Teelt Innovatie Roadmap en is gekoppeld aan vier thema’s:

 1. Management en (big) data;
 2. Waarneming en detectie (sensing);
 3. Hightech technieken voor het teeltbedrijf (precisietechnieken en robots);
 4. hightech technieken voor de keten.

De tweede sleutelinnovatie gaat over een verandering van het systeem en over een integrale benadering van de teelt. De innovaties die hiervoor nodig zijn, zijn opgedeeld in vier categorieën:

 1. Inrichting van percelen;
 2. Geïntegreerde gewasbescherming & weerbaar telen;
 3. Gewasbescherming & onkruidbestrijding met een lage impact;
 4. Circulair telen & samenwerken.

De derde sleutelinnovatie betreft sociale innovatie en is gericht op het versterken van de individuele teeltbedrijven binnen de keten. Daarnaast richt deze innovatie zich op het voeren van een objectieve en oplossingsgerichte dialoog met stakeholders.

Samenwerking

Het afleggen van de routes vraagt om samenwerking.  Het Platform FRUITVOORUIT.nl en de dragende organisaties willen richtinggevend zijn in het tot stand brengen van deze samenwerking. Het platform nodigt overheden op landelijk, sectoraal en regionaal niveau uit om actief mee te doen, evenals alle anderen die een bijdrage kunnen leveren aan de implementatie van de Teelt Innovatie Roadmap.

logo_fruitvooruit